Polityka prywatności

§1 Warunki ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników Serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.fooder.pl (dalej: Serwis) i stanowi integralną część Regulaminu Serwisu znajdującego się pod tym samym adresem elektronicznym.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu są Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy (88-150 ), ul. Niepodległości 42, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Bydgoszczy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000019414, posiadająca nr NIP:5560800678, REGON:091279630, o kapitale zakładowym 171.942.378,52 PLN (dalej: Administrator).
 3. Zbiór danych osobowych prowadzony przez Administratora został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych pod numerem referencyjnym 7540114

§2 Cel zbierania danych

 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu rejestracji, logowania do Serwisu oraz komunikacji z Użytkownikiem.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Uczestników:
  1. adres poczty elektronicznej e-mail,
  2. imię i nazwisko,
  3. wszystkie inne dane osobowe, które Użytkownik udostępnia dobrowolnie w ramach logowania się z portalu Facebook do Serwisu Fooder.

§3 Prawo dostępu do danych

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do założenia konta Użytkownika.
 3. W przypadku gdy Użytkownik udostępnia swoje dane osobowe w miejscach publicznych Serwisu tzn. takich, do których ma dostęp każdy, kto odwiedza strony Serwisu, to informacje udostępnione przez Użytkownika w taki sposób nie podlegają Polityce Prywatności.

§4 Dostęp do danych osób trzecich

 1. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane podmiotom nieuprawnionym, w szczególności reklamodawcom. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 2. Informacje handlowe np. treści o charakterze reklamowym, marketingowym związane z działalnością gospodarczą Administratora mogą być przekazywane Użytkownikowi wyłącznie po wyrażeniu przez niego zgody (art.10 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – tekst jednolity Dz.U. 2013.1422), którą Użytkownik w każdym czasie może cofnąć.

§5 Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

 1. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

§6 Mechanizm cookies

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami art.173 i art.174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) Użytkownik ma prawo zadecydować w zakresie dostępu plików cookies do swojego urządzenia końcowego poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Pliki cookies wykorzystywane przez stronę www.fooder.pl (dalej: Strona) mają na celu ułatwić Użytkownikowi korzystanie z tej Strony. Wyłączenie przez Użytkownika w jego przeglądarce opcji akceptowania plików cookies może spowodować utrudnienia, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych usług. Przykładowo, pliki cookies służą m.in. do utrzymywania sesji Użytkownika umożliwiając rejestrację i logowanie a usunięcie takiego pliku usunie sesję i wymusi ponowne logowanie do Serwisu. Usługodawca korzysta obecnie bądź może w przyszłości korzystać z następujących plików cookie:
  1. Cookie dotyczące sesji. W trakcie korzystania przez Użytkownika ze Strony nasz system musi często przywoływać zapisane w pamięci dane techniczne Użytkownika podczas przechodzenia przez niego na kolejne strony. Korzystamy z tych danych technicznych na wiele sposobów w celu ulepszania sposobu korzystania ze Strony przez Użytkownika. Plik ten nie zawiera żadnych danych pozwalających zidentyfikować osobę Użytkownika (nie zawiera danych osobowych) i istnieje tylko do czasu zakończenia sesji oraz opuszczenia Strony.
  2. Plik logowania i wielokrotnego korzystania. Przy zalogowaniu się przez Użytkownika do strefy ograniczonego dostępu możemy zainstalować plik cookie na komputerze Użytkownika w celu zapamiętania jego danych na potrzeby logowania. Mogą one zostać wykorzystane dla wygody Użytkownika w celu uniknięcia konieczności ponownego udzielania pełnych informacji przy następnym logowaniu. Plik ten pozostaje w komputerze Użytkownika przez czas nieoznaczony, nawet po opuszczeniu Strony.

  Pliki cookie osób trzecich znajdujące się na Stronie.

  Usługodawca nie zezwala osobom trzecim na instalowanie plików cookie w komputerze Użytkownika za pośrednictwem Strony, chyba że pliki te instalowane są na nasz wniosek i znajdują się pod naszą bezpośrednią kontrolą, a osoby trzecie nie mają dostępu do nich ani możliwości korzystania z nich, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Polityce Prywatności.

  Pliki cookies są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Użytkownik Serwisu może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w taki sposób aby blokować automatyczną obsługę plików w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o każdorazowym ich zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.

  Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w serwisie: http://wszystkoociasteczkach.pl/

  Jak zarządzać plikami cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

  Mozilla Firefox
  Internet Explorer
  Google Chrome
  Safari
  Opera

§7 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw Użytkownika.

§8 Kontakt z Administratorem danych

 1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. I lub kontakt@fooder.pl.

§9 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 2. Zmiany w Polityce Prywatności zostaną umieszczone na stronie www.fooder.pl co najmniej 15 dni naprzód przed planowaną zmianą i będą widoczne na tej stronie przez co najmniej 30 dni. Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności stają się skuteczne w terminie 15 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.
 3. Użytkownicy posiadający konta na portalu fooder.pl zostaną poinformowani o planowanych zmianach w Polityce Prywatności mailowo na adres poczty elektronicznej podatny w czasie rejestracji.
 4. W przypadku gdy Użytkownik nie akceptuje zmian w Polityce Prywatności powinien usunąć Konto Użytkownika przed wejściem w życie zmian Polityki Prywatności.
 5. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: