Regulamin Serwisu internetowego www.fooder.pl

§1 Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności warunki oraz zasady korzystania z Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym: www.fooder.pl, rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego, prawa i obowiązki Użytkownika oraz Usługodawcy.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia użytkownikom Regulamin przed zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Użytkownicy. W szczególności mogą oni bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony https://fooder.pl/regulamin i jako plik w formacie html zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz drukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.
 3. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią:
  1. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.),
  3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926, z późn. zm.),
  4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.),
  5. Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004r. Nr 171, poz.1800 z późn. zm.).
 4. Definicje
  1. Usługodawca – Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy (88-150 ), ul. Niepodległości 42, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000019414, posiadająca nr NIP: 5560800678, REGON: 091279630, o kapitale zakładowym 171.942.378,52 PLN,
  2. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym: www.fooder.pl, prowadzony przez Usługodawcę i będący jego własnością,
  3. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,
  4. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu w ramach indywidualnego Konta,
  5. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu adresu poczty elektronicznej e-mail Użytkownika, prowadząca do założenia Konta,
  6. Konto – indywidualne Konto Użytkownika umożliwiające korzystanie z Serwisu i gwarantujące ochronę prywatności zgodnie z Polityką Prywatności,
  7. Dane – informacje zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie, w tym Przepis Kulinarny,
  8. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług,
  9. Pliki – pliki graficzne, audio, video oraz innego formatu udostępniane przez Użytkownika w Serwisie,
  10. Przepis kulinarny - opis procesu przygotowania danej potrawy, obejmujący listę składników oraz pis czynności prowadzących do jej przyrządzenia,
  11. Publiczny przepis kulinarny – Przepis kulinarny udostępniony w Serwisie innym Użytkownikom,
  12. Hasło - zbiór liter, cyfr i znaków specjalnych, potrzebnych do zalogowania się w serwisie. W każdym momencie Użytkownik może samodzielnie zmienić swoje hasło,
  13. Login - e-mail Użytkownika użyty przy rejestracji w serwisie,
  14. Adres url konta – unikalny adres zdefiniowany przez Użytkownika, pod którym dostępne są wszystkie Publiczne przepisy kulinarne Użytkownika,
  15. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami określające łącznie zasady korzystania z Serwisu,
  16. Załącznik - integralna część Regulaminu. Załącznik stanowi Polityka Prywatności,
  17. Aplikacja mobilna – oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Serwisu fooder.pl za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Aplikacja jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności telefonach komórkowych wyposażonych w system operacyjny iOS lub Android.

§2 Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikowi gromadzenia i porządkowania przepisów kulinarnych znajdujących się w różnych serwisach, blogach kulinarnych czy w postaci materialnej. Użytkownik ma również możliwość dodawania własnych przepisów.
 2. Korzystanie z Serwisu odbywa się poprzez stronę internetową www.fooder.pl przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Wówczas dla korzystania z Serwisu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
 3. W celu korzystania z zasobów Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość oraz przydatność sprzętu i/lub oprogramowania wykorzystanego przez Użytkownika przy korzystaniu z Serwisu.
 5. Dostęp do Serwisu możliwy jest także poprzez Aplikację mobilną. Przepisy można oglądać, dodawać, edytować w wersji on-line, będąc w zasięgu sieci Internet lub przeglądać je w wersji off-line na urządzeniach mobilnych.
 6. Przed dokonaniem Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a następnie dokonać ich akceptacji. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego warunki i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 7. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zapoznaniem się przez Użytkownika z Regulaminem i jego Załącznikami oraz akceptacją wszystkich postanowień, wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie Danych Osobowych w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie, zezwoleniem na wykorzystywanie wizerunku Użytkownika umieszczonego przez niego w Serwisie.
 8. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 9. Serwis stanowi własność Usługodawcy i jest prawnie chroniony.
 10. Serwis umożliwia dodawanie, segregowanie i archiwizację przepisów kulinarnych, daje możliwość ich kategoryzacji, dodawania zdjęć, możliwość korzystania z zapisanych zbiorów z komputera lub Aplikacji mobilnych.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom informacji odnoszących się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmian w jego funkcjonowaniu) bądź też komunikatów systemu np. powiadomienie o zmianie hasła, informacja o aktywacji konta, potwierdzenie dodania przepisu, instrukcja korzystania z Serwisu, powiadomienie o zmianie Regulaminu.

§3 Rejestracja

 1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik dokonuje dobrowolnej i bezpłatnej Rejestracji poprzez zakładkę „Załóż Konto” umieszczoną na stronie głównej Serwisu.
 2. Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła Użytkownika, prowadzące do założenia Konta.
 3. Hasło służy do logowania się do Serwisu. Hasło to można w każdej chwili zmienić w ustawieniach Konta.
 4. Użytkownicy zobowiązani są do posługiwania się własnym adresem e-mail.
 5. Poprzez akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności Użytkownicy zobowiązują się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz treścią postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej wiadomość z linkiem aktywacyjnym, którego kliknięcie skutkuje potwierdzeniem założenia Konta.
 7. Użytkownik może również dokonać rejestracji w Serwisie za pośrednictwem konta prowadzonego na portalu społecznościowym Facebook. Połączenie wyżej wymienionych kont oznacza zgodę Użytkownika na udostępnienie części danych z konta Facebook do Serwisu. Zakres danych obejmuje: imię, nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe.
 8. Użytkownik może również w ograniczonym zakresie korzystać z Serwisu bez wcześniejszej aktywacji, o której mowa w pkt. 6.

§4 Konto

 1. Korzystanie ze wszystkich Usług Serwisu możliwe jest tylko dla posiadaczy Kont, którzy dokonali poprawnej rejestracji.
 2. Usługodawca zapewnia również możliwość logowania się do Konta w Serwisie za pośrednictwem profilu na portalu Facebook.
 3. Użytkownicy dokonują logowania do swojego Konta przy użyciu loginu oraz hasła.
 4. Hasło ma charakter poufny, zabronione jest udostępniania hasła osobom trzecim.
 5. Odzyskiwanie hasła następuje na podstawie aktualnie przypisanego do Konta adresu e-mail.
 6. Do jednego adresu e-mail może być przypisane tylko jedno Konto.
 7. W ramach Konta, jego Użytkownik może w szczególności:
  1. Przechowywać i modyfikować znalezione w sieci przepisy kulinarne;
  2. Wprowadzać własne przepisy lub własne wersje znalezionych przepisów kulinarnych,
  3. Dodawać własne zdjęcia np. potraw do zgromadzonych w systemie przepisów,
  4. Sortować zgromadzone przepisy,
  5. Udostępniać swoje przepisy innym Użytkownikom Serwisu.
  6. Wyszukiwać Publiczne przepisy kulinarne.
  7. Wyszukiwać Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie oraz obserwować ich przepisy.
  8. Obserwować Publiczne przepisy kulinarne oznaczone zdefiniowanymi przez Użytkownika etykietami.
 8. Posiadacze Kont zobowiązują się nie umieszczać w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności wulgarnych, propagujących lub pochwalających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
 9. Niedozwolonym jest korzystanie z Serwisu w celach badawczych, analitycznych oraz w celu przeprowadzania sondaży publicznych.
 10. Użytkownik może w dowolnym czasie usunąć swoje Konto poprzez kliknięcie ikony „Usuń Konto” w ustawieniach Strony.
 11. Usunięcie Konta przez Użytkownika wiąże się z bezpowrotnym usunięciem jego danych osobowych oraz utratą dotychczas zgromadzonych w Serwisie Danych, w tym Przepisów Kulinarnych.

§5 Ogólna procedura zamieszczania przepisów kulinarnych

 1. Dodawanie przepisów może odbyć się za pomocą:
  1. Zwykłego dodania przepisu w ramach Konta w Serwisie,
  2. Zintegrowanego z przeglądarką pluginu lub skryptozakładki,
  3. Wysłania linku z przepisami na adres mailowy dodaj@fooder.pl.

§6 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Przedmiotem umowy jest możliwość darmowego gromadzenia oraz zarządzania przepisami kulinarnymi w ramach funkcjonalności Serwisu.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług następuje w momencie rejestracji Użytkownika w Serwisie oraz akceptacji przez Użytkownika treści Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych jednak jest to jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług.
 4. Umowa o świadczenie usług jest zawierana na czas nieokreślony, a Użytkownik może wypowiedzieć ją w każdej chwili poprzez usunięcie konta z Serwisu.

§7 Niedozwolone działania

 1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu w sposób zgodny z prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz w sposób zgodny z celem Serwisu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań, których skutkiem byłaby destabilizacja działalności Serwisu lub utrudnienie korzystania z Serwisu innym Użytkownikom.
 3. Podczas korzystania z Serwisu zabrania się w szczególności:
  1. przekazywania innym korzystającym z Serwisu niechcianych lub sprzecznych z prawem wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub telefonu,
  2. publikacji w Serwisie treści bezprawnych, w tym wulgarnych, propagujących lub pochwalających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, narodowościowych, religijnych, promujących lub sprzyjających przestępczym działaniom, naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, obraźliwych lub stanowiących naruszenie innych dóbr prawnie chronionych, informacji nieprawdziwych, wprowadzających w błąd,
  3. zamieszczania w Serwisie reklam, logotypów lub linków będących reklamą,
  4. publikacji w Serwisie danych i wizerunków osób trzecich bez ich zgody,
  5. oferowania instrukcji dotyczących nielegalnej działalności, w szczególności hakerstwa,
  6. publikacji w Serwisie Plików z naruszeniem praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich i praw pokrewnych,
 4. Zabronione jest publikowanie treści dotyczących jakichkolwiek innych usług, niezwiązanych z działalnością Usługodawcy i charakterem Serwisu.
 5. Usługodawca nie monitoruje ani też nie kontroluje w sposób ciągły treści publikowanych przez Użytkowników na Stronie Serwisu. W przypadku powzięcia wiadomości o publikowaniu treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem, Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby były one usuwane z zasobów Serwisu w możliwie krótkim czasie. Użytkownicy, którzy zauważą wpisy innych Użytkowników, które mogą naruszać obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia innych Użytkowników, mogą zgłosić ten fakt Usługodawcy.
 6. W razie korzystania z Konta w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa lub w sposób obrażający dobre obyczaje Usługodawca może:
  1. Wstrzymać publikację Danych lub Plików,
  2. Zablokować możliwość publikacji Danych lub Plików,
  3. Zablokować Konto,
  4. Usunąć Konto.
 7. O usunięciu Konta lub jego zablokowaniu z przyczyn wynikających z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony na aktualny adres e-mail.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w § 9 niniejszego Regulaminu.

§8 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu, za pomocą którego przegląda strony Serwisu, pewne funkcje Serwisu mogą być dla niego niedostępne.
 3. Usługodawca nie zapewnia ciągłości działania Serwisu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub oprogramowania oraz dla poszerzenia zawartości Serwisu. Przerwa w działaniu Serwisu nie będzie trwała dłużej niż 36 godzin. Informacja o przerwie umieszczona zostanie na Stronie Serwisu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw do Serwisu, do jego całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług częściowo lub w całości, o czym zamieści informację na stronie Serwisu co najmniej na 30 dni naprzód.
 4. Usługodawca nie rozstrzyga sporów pomiędzy Użytkownikami w zakresie własności praw intelektualnych do Plików i Danych, w szczególności co do praw autorskich i praw pokrewnych wykorzystywanych przez Użytkowników.

§9 Prawa własności intelektualnej

 1. Zamieszczenie przez Użytkownika w Serwisie Plików lub Danych jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że udostępnione przez nich Dane/Pliki zostają zamieszczone w Serwisie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności, że Użytkownik posiada ważny tytuł prawny do Danych/Plików (np. autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencja) oraz że swym działaniem, polegającym na ich rozpowszechnianiu nie narusza praw osób trzecich.
 2. Poprzez zamieszczenie Danych/Plików lub innych materiałów Użytkownik udziela Usługodawcy bezterminowej, niewyłącznej licencji na ich wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 3. Użytkownicy mają prawo edycji zamieszczonych przez siebie Danych/Plików poprzez ich uzupełnianie, poprawianie lub usuwanie w ramach Konta w Serwisie.

§10 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownicy mogą zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@fooder.pl.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich otrzymania, jeżeli zgłoszenie jest sformułowane w sposób jasny i przejrzysty.
 3. W razie niejasności lub potrzeby uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego, Usługodawca zwróci się o uzupełnienie zgłoszenia w terminie 7 dni.
 4. W razie bezskutecznego wezwania, o którym mowa w ust. 3 powyżej, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 5. O rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną, na aktualny adres e-mail.

§11 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników są Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy (88-150), ul. Niepodległości 42, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000019414, posiadające nr NIP: 5560800678, REGON: 091279630, o kapitale zakładowym 171.942.378,52 PLN.
 2. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie na potrzeby realizacji świadczenia Usług związanych z obsługą Serwisu. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).
 3. Administrator danych zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych przewidziane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r., Nr 100, poz. 1024).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek podanie adresu poczty elektronicznej e-mail jest niezbędne do założenia Konta Użytkownika. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz prawo ich poprawiania i aktualizowania. Aktualizacja danych odbywa się drogą elektroniczną.
 5. Użytkownik poprawia lub usuwa swoje dane osobowe poprzez samodzielną modyfikację ustawień swojego Konta.
 6. Wszelkie postanowienia dotyczące prywatności oraz ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności Serwisu, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu w wersji umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany postanowień Regulaminu umieszczone zostaną na stronie www.fooder.pl co najmniej 15 dni przed planowaną zmianą i będą widoczne na tej stronie co najmniej 30 dni. Użytkownicy posiadający konta na portalu fooder.pl zostaną poinformowani o planowanych zmianach w Regulaminie mailowo na adres elektroniczny e-mail podany w czasie rejestracji. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 15 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.
 3. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta.
 4. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).